1.

ناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار و تابستان 1400


2.

تدوین و آزمون مدل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی‌بر شایستگی

صفحه 1-20
ستاره جهینی؛ رفیق حسنی؛ فردین باتمانی

3.

ارائۀ الگوی یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری در آموزش عالی: مطالعه داده بنیاد

صفحه 21-42
فاطمه فیروزی؛ زهرا طالب؛ نیره شاه محمدی

4.

بررسی روش‌های ایجاد تعامل و بهبود مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند

صفحه 77-96
حامد حسینی ضرابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محمد علی مظاهری تهرانی

5.

ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی بین دانش‌آموزان و معلمان دورۀ متوسطۀ اول شهر تبریز در شرایط ویروس کووید-19

صفحه 43-58
کیومرث تقی پور؛ فهیمه اکبری؛ داود طهماسب زاده شیخلار

6.

اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی در مقایسه با آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان

صفحه 59-76
زهرا آزاد دیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدائی

7.

بررسی تأثیرات یکپارچگی فناوری، درک کارآیی و سهولت بر نیت استمرار و عملکرد با میانجی‌گری نیت رفتاری و رضایت دانش‌آموزان و آموزگاران (موردمطالعه: مدارس ابتدایی غیرانتفاعی)

صفحه 97-114
لیلا پیرحاجی خوزانی؛ ساناز شفیعی؛ جواد شکرریز

8.

واکاوی تجارب زیستۀ معلمان تازه‌کار از چالش‌های تدریس در کلاس‌های چندپایه

صفحه 115-140
سید حشمت الله مرتضوی زاده؛ محمد حسنی

9.

کاوشی بر رساله‌های دکتری رشتۀ فلسفۀ تعلیم‌وتربیت دانشگاه شیراز: تحلیل موضوعی و روش‌شناختی

صفحه 141-162
راضیه سهرابی؛ بابک شمشیری؛ فریبا خوشبخت؛ قاسم سلیمی

10.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی‌های تیم‌سازی مدیران مدارس: مطالعه‌ای کیفی در حوزۀ رهبری مدیران

صفحه 163-184
جمال عبدالملکی؛ سیروس قنبری

11.

واکاوی ادراکات دانش‌آموزان در زمینۀ یادگیری درس ریاضی: نقش قدرتمند خودپندارۀ ریاضیاتی و مهارت‌های مطالعۀ ریاضی

صفحه 185-206
سید احمد مدنی؛ فاطمه باغشیخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب