1.

سال نهم، شماره یک، شماره پیاپی(32) بهار98

صفحه 1-178

2.

قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

صفحه 1-14
حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور

3.

تعیین دامنة توسعة کسب‌وکارهای خدمات محصول محصور، در شرکت‌های تولیدکنندة کالاهای صنعتی؛ مورد مطالعه: صنعت تولید تجهیزات سنگین- شرکت آلفا

صفحه 15-32
خدیجه مفاخری؛ حمیدرضا سعید نیا

4.

تأثیر تعامل کاربران در رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید به‌واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی

صفحه 33-52
فریبرز رحیم نیا؛ یوسف رمضانی؛ سحر زرگران

5.

مطالعة ابعاد بازاریابی کالاها و خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی استان اصفهان

صفحه 53-68
مظفر چشمه سهرابی؛ میترا پشوتنی زاده؛ زینب عروجی

6.

شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

صفحه 69-88
عاطفه خالقی؛ حسین معینی؛ مونا جامی پور

7.

قیمت‌گذاری خدمات آزمایشگاهی با توجه ‌به قیمت رقبا با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی بازه‌ای

صفحه 89-106
نسترن کاظمی؛ احمد کمالی؛ علی بزرگی امیری

8.

انتخاب راهبرد بهینة بازاریابی در شرایط رقابتی با توسعة مدل تئوری بازی‌ها

صفحه 107-124
وحید برادران

9.

طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

صفحه 125-144
زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد

10.

تأثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف‌کنندگان به خرید بسته‌های آنلاین؛ مطالعة بستههای ترکیبی همراه اول

صفحه 145-162
مصطفی زندی نسب؛ سید محمدباقر جعفری؛ مهدی فرمانی

11.

مدل‌سازی جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران از دیدگاه برندسازی مکان؛ بارویکرد فراترکیب و پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 163-178
صمد عالی؛ علی جوانی؛ علیرضا بافنده زنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب