1.

سال بیست و هشتم ، شماره پیاپی 67، شماره سوم، پاییز 1396


2.

کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان

صفحه 1-24
اکبر علیوردی نیا؛ منا علیمردانی

3.

احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

صفحه 25-40
سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

4.

پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

صفحه 41-60
فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی

5.

بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان 49-15 سالۀ شهر شیراز)

صفحه 61-78
فاطمه هاشمی نیا؛ ماهرخ رجبی؛ علی یار احمدی

6.

شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

صفحه 79-98
محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام

7.

سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

صفحه 99-122
هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله

8.

بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه

صفحه 123-152
محمدتقی ایمان؛ علی مرادی

9.

تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

صفحه 153-176
محمد علی نادی؛ زهره مشایخی

10.

طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی

صفحه 177-194
عبدالمجید ارفعی مقدم

11.

موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس

صفحه 195-218
مجتبی شاهنوشی؛ میترا دادخواه

12.

بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری ( مورد مطالعه: اداره‌های منتخب شهر همدان)

صفحه 219-231
اسداله نقدی؛ خاطره ترکمان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب