1.

سال دوازدهم، شماره سه،شماره پیاپی 46، پاییز 1401

صفحه 1-146

2.

تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت ساکنان در بازآفرینی اجتماع‌محور در بافت‌های ناکارآمد شهری (موردمطالعه: محلۀ قلعۀ وکیل‌آباد شهر مشهد)

صفحه 1-24
نجما اسمعیل پور؛ دلارام پیروزمهر؛ رضا اکبری؛ فاطمه اسمعیل پور

3.

بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در برندسازی شهری (موردمطالعه: شهر اصفهان)

صفحه 25-46
رضا مختاری ملک آبادی؛ سید رامین غفاری؛ مریم لارابی

4.

اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز)

صفحه 47-66
مهشید محمد ابراهیمی جهرمی؛ امیر اشنویی نوش‌آبادی

5.

تحلیل تطبیقی نظام‌های بهره‌برداری خرده دهقانی و تعاونی تولید براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (مورد پژوهی: استان اصفهان)

صفحه 67-82
احمد حجاریان؛ حمید برقی

6.

ارزیابی شهر جدید سهند با استفاده از سیستم ظرفیت برد شهری(U.C.C.A.S)

صفحه 83-108
فیروز جعفری؛ اکبر اصغری زمانی؛ شیوا ستارزاده

7.

توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری (مطالعۀ موردی: محلات غیررسمی کلان‌شهر تبریز)

صفحه 109-122
داریوش نوین؛ ابراهیم تقوی؛ بختیار عزت پناه

8.

تحلیلی بر سناریوهای توسعۀ کشاورزی براساس روش ترکیب خطی وزنی در محیط سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعۀ موردی: شهرستان ارومیه)

صفحه 123-146
نصرت مرادی؛ سید هدایت اله نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب