1.

شناسنامه 30


2.

تبیین و نقد استدلال گریفین در حل مسئلۀ شر

صفحه 1-16
یداله رستمی

3.

دوراهیهای اخلاقی و مسئلة سنجشناپذیری: نگاهی به مباحثة مککانل و پاسکه

صفحه 17-32
رضا مثمر

4.

خوانش هگل از تراژدی ادیپوس در کلونوس

صفحه 33-47
امیر مازیار؛ محدثه ربانی نیا

5.

تبیین و نقد گرامر جاودانگی نفس از دیدگاه فیلیپس

صفحه 49-64
زینب شکیبی

6.

متافیزیک علّیت و تأملی درباب دوگانه‌انگاری جوهری تعامل‌گرا

صفحه 65-85
محمد مهدی‌پور

7.

نسبت زیبایی با خیر و حقیقت در رسالة اسماء الهی دیونوسیوس آریوپاگی (مجعول): تکوین زیبایی‌‌شناسی الهیاتی

صفحه 87-99
رضا کورنگ بهشتی

8.

مطالعۀ ماهیت «فضای اسطوره‌ای» برمبنای آرای ارنست کاسیرر

صفحه 101-119
مجیدرضا مقنی پور

9.

«معماری بهمثابۀ فلسفه» معماری سالینگاروس در آیینۀ زیباییشناسی کانت

صفحه 121-136
جاوید کاظمی؛ محمد رعایت جهرمی

10.

رابطۀ ایمان و معرفت در اندیشۀ کانت

صفحه 147-152
مرتضی روحانی راوری

11.

بررسی و تطبیق مفهوم سولیپسیسم در اندیشة هوسرل و ویتگنشتاین

صفحه 153-167
علیرضا فرجی

12.

از «ناممکن محتمل» تا قول به خودبسندگی اثر ادبی در اندیشۀ ارسطو

صفحه 169-185
مسعود آلگونه جونقانی

13.

نسبیت خاص علیه استدلال مک‌تاگارت

صفحه 187-207
محمدابراهیم مقصودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب