1.

شناسنامه علمی:سـال نهم، شماره‌ دوم، پیاپی 24، پاییز و زمستان 1396

صفحه 0-0

2.

پیوند میان عرفان و اخلاق با ماشین در فلسفۀ برگسون

صفحه 1-14
اصغر سلیمی نوه

3.

نقش نقد قوة حکم در تبیین علّیت تجربی در ایدئالیسم استعلایی کانت

صفحه 15-32
محمدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده

4.

تحلیل و بررسی نظریۀ علامه‌طباطبایی دربارۀ «منشأ پیدایش معقولات ثانیۀ فلسفی» با تکیه بر شرح شهید مطهری

صفحه 33-56
علیرضا دری نوگورانی

5.

تأملی معناشناسانه بر «پلورالیسم معنوی» با نظر به آرای کریشنامورتی

صفحه 57-68
محمدحسین کیانی

6.

ابن‌سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی

صفحه 69-94
محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه

7.

بررسی هستی‌شناسانۀ نظریات چارلز داروین و میشل فوکو

صفحه 95-110
فاضل اسدی امجد؛ امین پورحسین اصلی؛ سید محمد مرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب