1.

شماره 29 بهار و تابستان 1402


2.

مفهوم خرد مینوی در حکمت ایران باستان (با نظر به دادستان مینوی خرد)

صفحه 1-14
اسماعیل رادپور؛ سیده مریم اصفهانی

3.

مؤلفه‌های اساسی مسئلۀ وحدت وجود در هستی‌شناسی و وحدت شهود در معرفت‌شناسی از منظر خواجه عبدالله انصاری و غیاث‌الدین منصور دشتکی

صفحه 15-30
مهری مهرابی فودانی؛ سید حسین واعظی

4.

تحلیلی تطبیقی از آثار و پیامدهای اثباتی ارتداد زن در مذهب امامیه و رویکرد سلفیه با تمرکز بر دیدگاه امام خمینی و ابن‌تیمیه

صفحه 31-48
حمزه علی بهرامی؛ مریم السادات هاشمی

5.

بررسی نظام مند سخنان عیسی در موعظه سر کوه Q و اثربخشی آن بر رساله یعقوب

صفحه 49-66
قربان علمی؛ نیلوفر سلمانی

6.

بررسی مقایسه ای دیدگاه احمد غزالی و ژان لوک ماریون درباره عشق

صفحه 67-84
زکیه بیات؛ علی سنائی؛ عظیم حمزئیان

7.

بازخوانی انتقادی الهیات معنوی در مسیحیت و نسبت آن با دیگر شاخه‌های الهیات مسیحی

صفحه 85-102
احمد شاکرنژاد

8.

بررسی تطبیقی آرای ابن‌عربی و عزالدین‌کاشانی در باب قُرب

صفحه 103-120
مهرداد محمدی؛ حیدر حسن لو؛ حسین آریان

9.

تحلیل فلسفی پیوند دوسویۀ نفس و بدن در قرآن کریم

صفحه 121-136
مصطفی عزیزی علویجه

10.

ارزیابی و نقد رویکرد ناظر به مؤلف در هرمنوتیک عینیگرایی اریک هرش با تأکید بر دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی

صفحه 137-150
خدیجه احمدی بیغش

11.

رهیافتی بر چگونگی تحولات فکری اهل حق(آیین یارسان) از آغاز تا عصر حاضر

صفحه 151-168
منصور رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب