1.

سال سیزدهم - شماره دو– تابستان1400


2.

اثر روش های مختلف تلقیح با قارچ Serendipita indica بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

صفحه 1-22
حسن تیموری؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی

3.

اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

صفحه 23-38
مریم نعمتی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی؛ روح اله متفکرآزاد

4.

بررسی آثار تنش شوری و گرما بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و رویشی در گیاه دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در فواصل زمانی متفاوت

صفحه 39-52
اعظم غلام نیا؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی زاده؛ سعید ترکش اصفهانی؛ سمیه قاسمی

5.

تأثیر کاربرد قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

صفحه 53-76
ابراهیم صداقتی؛ معصومه احمد زاده؛ روح الله صابری ریسه؛ اصغر رحیمی؛ نرگس حاتمی؛ علی اکبر محمدی میریک

6.

مطالعه فلوریستیک منطقه شمال روستای قره‌جقه شهرستان قوچان در استان خراسان‌رضوی

صفحه 77-100
فرزانه قادری نژاد؛ آذرنوش جعفری

7.

بررسی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

صفحه 101-118
زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب