1.

سال سی و هفتم، شماره پیاپی 84، شماره سوم، پاییز 1400


2.

مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

صفحه 1-34
رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

3.

رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های کامبرین بالایی البرز مرکزی، عضو 3 و 4 سازند میلا (سازند ده‌ملا) با تأکید ویژه بر سنگ‌های نواری

صفحه 34-60
مهدی دارائی؛ ئارام بایت گل؛ فرزانه باقری

4.

بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند عرب در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

صفحه 61-90
علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی قانع عزآبادی

5.

بحران زیستی انتهای پرمین میانی در برش درة همبست، ناحیة آباده، جنوب غرب ایران و مقایسة آن با رسوبات همزمان در شرق تتیس

صفحه 91-112
سکینه عارفی فرد؛ سیما شاهین فر

6.

بررسی ریزرخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی نهشته‌های کوه مارکش در شمال راور (استان کرمان)

صفحه 113-138
مدینه کیانی شاهوندی؛ احمد لطف آباد عرب

7.

تعیین رخساره‌های دیاژنزی و کیفیت مخزنی ماسه‌سنگ‌های سازند گدوان در چاه‌هایی از میادین غربی دشت آبادان

صفحه 139-155
فاطمه رمضانی؛ محبوبه حسینی برزی؛ جواد هنرمند؛ عباس صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب