1.

سال نهم، شماره 33، بهار 1399


2.

کنترل زیستی گیاهچه‌میری خیار توسط سویه‌های استرپتومایسس تولیدکنندۀ سیدروفور و سلولاز در شرایط نامساعد (Extreme conditions)

صفحه 1-13
سکینه عباسی؛ اکرم صادقی؛ ناصر صفایی

3.

بیان ژنrpoS در سویۀ جهش‌یافتۀ اشریشیا کلی با مقاومت زیاد به سیپروفلوکسازین

صفحه 15-23
ملیکا آهنگر؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه

4.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری‏های فراریشه‎ای و درون‎رست محرک رشد گیاه گندم

صفحه 25-40
حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی

5.

مطالعۀ همزیستی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با برخی گیاهان دارویی علفی یک‌ساله‌ و شناسایی ریخت‌شناختی گونه‌های غالب این قارچ‌ها در استان کرمان

صفحه 41-55
نرگس حاتمی؛ عیدی بازگیر؛ ابراهیم صداقتی؛ مصطفی درویش نیا

6.

جداسازی و توالی یابی ژن تولید اسید فولیک از باسیل های خاک و کلونینگ آن در باکتری اشرشیا کلای

صفحه 57-67
کیوان حاج قنبری؛ نوشین خندان دزفولی؛ کیومرث امینی

7.

مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی

صفحه 69-78
مینو اصفیا؛ کیومرث امینی؛ مهسا کاوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب