1.

سال سی و ششم، شماره پیاپی 80، شماره سوم، پاییز 1399


2.

بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

صفحه 1-16
سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

3.

بررسی توان هیدروکربن‌زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضۀ خزر جنوبی

صفحه 17-32
احسان سعید؛ سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ پرویز آرمانی؛ حسین مهاجر سلطانی

4.

الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان

صفحه 33-54
حدیث رشنو؛ میر علی اصغر مختاری؛ یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی

5.

بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر نهشته‌های سازند دورود در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) در دامنة شمالی البرز مرکزی

صفحه 55-76
حمیده نوروزپور

6.

بررسی نوسانات سطح نسبی آب دریا طی نهشته‌شدن سازند گورپی برمبنای داده‌های پالینولوژیکی در غرب دهلران

صفحه 77-96
مهسا امیری؛ الهه زارعی

7.

اهمیت چینه‌نگاری و روند مهاجرت خانوادة Miscellaneidae در پالئوژن نئوتتیس نمونة پژوهش: حوضة سیستان، جنوب شرق ایران

صفحه 97-118
محمدنبی گرگیج؛ شیما کیخا؛ سمیه شهرکی میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب