1.

شناسنامه علمی نشریه علمی اندیشه های نوین آموزشی: سال چهاردهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1398


2.

بررسی نقش متغیرهای ارزش‌های انتظاری، خانوادگی، خودپنداره و وضعیت تحصیلی باتوجه‌به نقش تعدیلی باورهای انگیزشی، تاب‌آوری، سرسختی و کوشایی در برنامه‌ریزی برای ورود به دانشگاه و تفاوت رابطة بین این متغیرها با برنامه‌ریزی ورود به دانشگاه در دانش‌آموزان

صفحه 1-20
سمیرا زمانی قلعه شاهی؛ حمیدرضا عریضی

3.

مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی

صفحه 21-44
علیرضا بادله؛ الهه ایزدی خواه

4.

نیازسنجی برگزاری دورة والدگری برای زنان شهرستان کاشان برمبنای مدل‌های بوریچ و تحلیل کوادرانت

صفحه 45-66
زینب سادات اطهری اصفهانی؛ لیلا دهقان کاشانی

5.

تأثیر یادگیری ترکیبی بر خودتعیین‌گری و اشتیاق تحصیلی دانشجویان

صفحه 67-86
نسیم سعید

6.

تأثیر آموزش حل مسئله با تأکید بر راهبرد رسم شکل و روش مدل بر عملکرد حل مسئله‏ی کلامی دانش‏آموزان پایه‏ هفتم

صفحه 87-108
ابراهیم ریحانی؛ نرگس یافتیان؛ اعظم رضایی

7.

تأثیر شرایط سازمانی مدرسه، ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس با میانجی‌گری توسعة حرفه‌ای معلمان ابتدائی

صفحه 108-128
الهام اسماعیلی؛ مریم سامری؛ محمد حسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب