1.

شناسنامه علمی نشریه: سال هشتم، شماره دوم، پیاپی (15)، پائیز و زمستان 1397


2.

الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

صفحه 1-16
سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی

3.

اثربخشی آموزش مبتنی بر مهرورزی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری عصب روان شناختی / تحوّلی

صفحه 17-32
ایران رضائی اشیانی؛ احمد یارمحمدیان؛ هادی فرهادی

4.

تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر کارآمدی پردازش و عملکرد حافظۀ فعال در دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه‌

صفحه 33-48
خدیجه حسینی خواه؛ فریبرز نیکدل؛ ناصر نوشادی

5.

اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در نوجوانی: تمایزاتی برمبنای میزان تکانش‌گری، درک کنترل‌‌پذیری و جایگزین‌های شناختی

صفحه 49-66
تورج سپهوند

6.

تأثیر برنامۀ مداخلۀ مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر میزان رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اختلال طیف درخودمانده با عملکرد بالا

صفحه 67-84
فاطمه حسینی رنانی؛ ستاره شجاعی

7.

روابط ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و رضایت از زندگی: نقش میانجی هدف‌های زندگی و عاطفۀ مثبت و منفی

صفحه 85-102
سیاوش طالع پسند؛ مریم رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب