1.

دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی (71)، پاییز 1397

صفحه 0-0

2.

واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI

صفحه 1-14
مجید منتظری؛ امید رضا کفایت مطلق

3.

ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعه‌یافتگی کارست در محدودة تاقدیس گرین ‏(مطالعة موردی: بلوک‌های الشتر و نورآباد)‏

صفحه 15-34
رامین حاتمی فرد؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ حاجی کریمی

4.

روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

صفحه 35-56
جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

5.

ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 57-72
مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون

6.

نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چاله‌های داخلی ایران

صفحه 73-90
غلامحسن جعفری؛ مینا آوجی

7.

تأثیر اقلیم بر طرح‌واره‌های ذهنی شهروندان در ادراک فضای شهری نمونة موردی: پارک ائل‌گلی تبریز

صفحه 91-110
لیلا رحیمی؛ صابر صبوری

8.

ارزیابی کارایی عوامل ژئومورفومتریک در افزایش درستی نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت ‏زمین‌لغزش (مطالعۀ موردی: حوضۀ دزعلیا، استان اصفهان)‏

صفحه 111-130
کورش شیرانی

9.

جغرافیای پزشکی و سلامت جغرافیایی مطالعة موردی: شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطان‌ها در مناطق روستایی غرب اصفهان

صفحه 131-146
مجید غیاث

10.

تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور

صفحه 147-172
ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ لیلی گلی مختاری

11.

برآورد میزان فرسایش جانبی و بستر گالی با استفاده از تحلیل دندروژئومورفولوژیک ریشه‌های درختی در حوضة نیل‌کوه (گالیکش)، استان گلستان

صفحه 173-194
شهرام بهرامی؛ علی محمد طزری؛ کاظم پارسیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب