1.

ساختار عاملی و ویژگی های روانسجی پرسشنامة رشد روانشناسی دوسویگی در بین افراد متاهل

صفحه 1-18
سید رضا فلاح چای؛ سجاد خالوئی؛ عارفه موذن جامی

2.

رابطه انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی: نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی

صفحه 19-32
فرزانه فانی اصفهانی؛ پریسا نیلفروشان؛ مهدی نصر اصفهانی

3.

بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به‌شیوۀ گروهی بر استرس والدگری مادران دارای فرزند با نشانگان داون

صفحه 33-46
عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ رضا داورنیا

4.

اثرات زبان انگیزشی رهبر بر اشتیاق کارکنان ازطریق متغیرهای میانجی ادراک از ارتباطات شفاف و متقارن، درک از ارتباط فرد‌ ـ ‌سازمان و شهرت درون‌سازمانی ادراک‌شده‌

صفحه 47-64
رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ علی رضا عابدینی

5.

اعتباریابی و ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامۀ نیازهای بین‌فردی در دانشجویان

صفحه 65-78
احمد رضا کیانی؛ سلیمان احمدبوکانی؛ نورا نجفی؛ زهرا کرجی

6.

توصیف نوجوانان از پدیدۀ‌ چاقی: پژوهش کیفی براساس نظریۀ زمینهای‌

صفحه 79-96
ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه؛ رضوان صالحی؛ محمد ربیعی

7.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره دوم، پیاپی (17)، پاییز و زمستان 1398سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب