1.

دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی (73)، بهار1398

صفحه 1-150

2.

تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

صفحه 1-22
سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

3.

بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد

صفحه 23-36
مجتبی شاهینی شمس آبادی؛ عیسی اسفندیارپور؛ زهره مصلح؛ حسین شیرانی؛ محمدحسن صالحی

4.

بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز

صفحه 37-54
مرتضی شعبانی؛ شادمان درویشی؛ کریم سلیمانی

5.

ارزیابی ریسک زلزلة زرین‌شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 55-74
امین عیدیوندی؛ قاسم خسروی

6.

واکاوی تغییرات زمانی و مکانی جزیرة گرمایی کلان‌شهر اهواز به کمک داده‌های مودیس

صفحه 75-92
سید ابوالفضل مسعودیان؛ مسلم ترکی

7.

ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)

صفحه 93-110
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فعال نذیری؛ احسان قلعه

8.

برنامه‌ریزی توسعة گردشگری پایدار: شناسایی عناصر پایه و ارزیابی وضعیت مطالعة موردی: شهرستان بجنورد

صفحه 111-126
میترا بیضائی؛ عاطفه صداقتی

9.

قبض و بسط ریگزارهای ایران نمونة مطالعه: ریگ زرین در ایران مرکزی

صفحه 127-150
محمد شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب