1.

سال یازدهم، شماره 1، پیاپی 41،بهار 1398

صفحه 0-0

2.

«دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

صفحه 1-13
محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی

3.

تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

صفحه 15-35
محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی

4.

ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

صفحه 37-56
محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام

5.

بررسی چندمعنایی فعل‌های «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی و مقایسۀ آن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر

صفحه 57-72
نرجس بانو صبوری؛ زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی

6.

درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

صفحه 73-87
زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی

7.

مقایسۀ سندبادنامه و بختیارنامه از نظر الگوی مشارکت‌کنندگان روایت

صفحه 89-108
نجمه حسینی سروری

8.

بررسی افعال حرکتی در شرح شطحیات روزبهان بقلی با رویکردی شناختی

صفحه 109-125
الهام سیدان

9.

یک نسخة منقح مفقود از حافظ

صفحه 127-142
امیر سلطان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب