1.

بررسی آثار تکانه‌های سیاست پولی بر بخش مسکن در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 1-18
حسین پناهی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ نجمه کشتکاران

2.

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران

صفحه 19-38
حمیدرضا صارمی؛ محمد حیدری؛ فاطمه آقایی

3.

تحلیل فضایی پهنه‌های فقر (مطالعۀ موردی: شهر قائم‌شهر)

صفحه 39-56
محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

4.

بررسی تأثیر ریسک قیمت انرژی ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها بر بودجۀ خانوارهای شهری ایران

صفحه 57-78
زین العابدین صادقی؛ حمیده محمد شیرازی؛ علیرضا شکیبایی

5.

ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی در محلات مسکونی نمونۀ موردی: محلۀ فاطمیۀ شهر مشهد

صفحه 79-96
محمدرضا مبهوت؛ مهدی مداحی؛ امیررضا رضایی گرگانی

6.

ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری

صفحه 97-118
رزیتا مویدفر؛ زهرا جمشیدیان؛ شکوفه فرهمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب