1.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، شماره ترتیبی 16، بهار و تابستان 1396


2.

مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

صفحه 1-16
الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو

3.

توزیع نشانة نفی جمله در گویش دشتستانی: رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 17-34
شجاع تفکری رضایی؛ حسین مغانی

4.

حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

صفحه 35-52
حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی

5.

هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان

صفحه 53-76
محمد دبیرمقدم؛ زهره سادات ناصری

6.

توالی‌‌های تبادل اطّلاعات در مکالمات افراد ناآشنا (با تکیه بر تحلیل مکالمة مشارکین کردزبان)

صفحه 77-98
محرم رضایتی کیشه خاله؛ فاتح احمدپناه

7.

ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

صفحه 99-120
یادگار کریمی؛ الهه نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب