1.

سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397


2.

فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

صفحه 1-20
محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

3.

احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

صفحه 21-38
رضا همتی

4.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

صفحه 39-58
بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی

5.

بررسی جمعیت‌شناختی و فرهنگی - اجتماعی ترجیح جنسیتی در ایران

صفحه 59-78
یعقوب فروتن؛ ربابه اشکاران

6.

تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

صفحه 79-98
مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

7.

بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

صفحه 99-122
علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

8.

از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

صفحه 123-146
سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

9.

بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

صفحه 147-166
محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

10.

مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل‌های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت

صفحه 167-182
کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

11.

تحلیل جامعه‌شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه‌های50، 60 و 70 شهر اصفهان

صفحه 183-208
اسداله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب