1.

ارتباط افق‌های پرفسیل( shell beds ) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد

صفحه 1-24
حامد محمدیان؛ محمد حسین محمودی قرایی؛ اسدا... محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ئارام بایت گل

2.

مطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفول

صفحه 25-50
حمزه مهرابی؛ حسین رحیم پور بناب؛ محبوبه امیدوار؛ حامد حاجی مشهدی

3.

مطالعه مخزن خامی بالائی با استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی، مغزه،هرزروی گل حفاری و مدل‌سازی، میدان بی‌بی‌حکیمه

صفحه 51-68
بهمن سلیمانی؛ فاطمه سلیمانی؛ خسرو حیدری

4.

بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

صفحه 69-82
یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

5.

بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

صفحه 83-96
اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی

6.

شواهد جدید از زیست چینه نگاری مرز آلبین – سنومانین برای نخستین بار از ایران ‌

صفحه 97-104
جهانبخش دانشیان؛ کامیار یونسی؛ سید علی معلمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب