1.

سال دوازدهم، شماره چهارم، زمستان 1400

صفحه 1-118

2.

تبانی ضمنی در بازی های غیر مشارکتی مکرر با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت N گام جلوتر

صفحه 1-12
امین گلزاری هرمزی؛ سید حسین خواسته؛ امیرحسین نیکوفرد؛ زهرا شیرمحمدی

3.

بازآرایی چند هدفه در راستای قابلیت اطمینان و مصرف انرژی سیستم های توزیع در حضور توربین های بادی با بهره گیری از الگوریتم MOHSA

صفحه 13-30
محمد حسن همت پور؛ محمد حسین رضائیان کوچی

4.

مدل سازی اعوجاج انتها به انتها و بهینه سازی منطبق با کانال برای طرح کدگذاری چند توصیفه MLMDC

صفحه 31-42
محمد کاظمی

5.

بهبود پایداری دینامیکی در سیستم قدرت با کنترل هماهنگ و همزمان کنترل کننده یکپارچه توان و ژنراتور القائی دو سو تغذیه

صفحه 43-56
مسعود ملکی ریزی؛ سعید اباذری؛ نیما مهدیان

6.

یک راه حل مصالحه ای بر اساس تصمیم گیری فازی به منظور برنامه ریزی ساعتی چند هدفه درریز شبکه‌های خوشه بندی شده با در نظر گرفتن عدم قطیعت منابع انرژی تجدیدپذیر

صفحه 57-72
رضا ساکی؛ اسماعیل رک رک؛ میثم دوستی زاده؛ محمد عابدینی

7.

تحلیل پایداری لیلپانوف در آموزش شناساگر فازی-عصبی نوع ۲ با الگوریتم مبتنی برازدحام ترکیبی هوشمند

صفحه 73-88
محمد مهدی ذبیحی شش پلی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ علی معرفیان پور

8.

کنترل غیرخطی تطبیقی دمای روغن خروجی یک میدان کلکتور خورشیدی توزیع شده در حضور اغتشاشات محیطی

صفحه 89-102
نیلوفر ملکی؛ مهدی خدابنده؛ محمد صوفی

9.

معرفی یک روش تلفیق حسگرها با استفاده از یک الگوی تصمیم بازه ای به منظور غلبه بر عدم قطعیت در داده های حسگرها

صفحه 103-118
مهدی سالخورده حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب