1.

شناسنامه علمی شماره 33


2.

مطالعۀ تشریحی جنس Psephellus از تیرۀ مرکبان متعلق به ایران

صفحه 1-12
محمدرضا پریشانی فروشانی؛ فروغ قنادزاده؛ کاظم نگارش

3.

شناسایی گونه‌های جنس Alternaria از بخش Infectoriae همراه با نشانه‌های کپک سیاه (دوده‌ای) خوشه‌های گندم و جو در ایران

صفحه 13-30
علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ محمد جوان نیکخواه

4.

تفکیک زنبورهای گرده‏ افشان قبیلۀ Anthophorini (Hymenoptera: Apidae) موجود در موزۀ حشرات گرده‏ افشان دانشگاه یاسوج به روش ریخت‏سنجی هندسی

صفحه 31-46
زهره خواجویی دهشیب؛ علیرضا منفرد؛ حجت الله محمدی

5.

مطالعۀ ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و گرده‌شناسی جنس (Thymelaeaceae) Daphne L. در ایران

صفحه 47-64
حامد خدایاری؛ اکرم فرامرزی؛ نسترن جلیلیان

6.

نخستین گزارش جنس و گونۀ (Thysanoptera: Thripidae) Plesiothrips perplexus از ایران

صفحه 65-70
کامبیز مینایی

7.

مطالعۀ ترکیب فلوریستیکی، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان سه منطقه از شهرستان ابهر در جنوب‌شرق استان زنجان

صفحه 71-102
مهناز وفادار؛ زهره طغرانگار؛ اصغر زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب