1.

سال دهم، شماره 1، پیاپی 37، بهار 1397


2.

تحلیل ساختاری ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر برپایة الگوی الماسی‌شکل لباو و والتزکی

صفحه 1-16
ثمین کمالی؛ محمد حسین کرمی

3.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

صفحه 17-29
محمود براتی؛ بهرام جلیلیان

4.

معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

صفحه 31-47
نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور

5.

خوانش نشانه‌شناسی لایه‌ای در فرایند معنایی منظومة خسرو و شیرین نظامی

صفحه 49-62
محسن ذوالفقاری؛ سکینه قنبریان شیاده

6.

بررسی و تحلیل و نقد چاپ دیوان فیضی فیّاضی

صفحه 63-79
محمد راستگو؛ محمد مصطفی رسالت پناهی

7.

بررسی انواع شیوه‌های تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو با نگاهی به خردگرایی و اندیشه‌های مذهبی شاعر

صفحه 81-105
زهرا آقابابائی؛ امیرحسین کوهستانی ریزی

8.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

صفحه 107-127
رضا قنبری عبدالملکی

9.

بررسی و مقایسۀ سبک‌شناسی اسم‌های اشخاص در جلدهای اول تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی با استفاده از بسامدهای آماری

صفحه 129-143
ناهید جعفری؛ وحید مهدی‌پور

10.

متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی سالارنامه

صفحه 145-167
حمیدرضا خوارزمی

11.

کارکرد نظریة «ترامتنیت» ژنت در کشف و واکاوی تأثیرپذیری کوش‌نامه از شاهنامه

صفحه 169-178
فرهاد نادری؛ سمیه نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب