1.

سال نهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 17، پاییز و زمستان 1396


2.

تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

صفحه 1-16
عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری

3.

میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی

صفحه 17-42
الهام ایزدی؛ محمد راسخ‌مهند

4.

بررسی خوشه‌های همخوانی در کلمات تک‌هجایی زبان فارسی با توجه به بسامد، همسانی واکی و همایی با هستۀ هجا

صفحه 43-58
مهرزاد منصوری

5.

بررسی ویژگی‌های عبارت‌های‌ زبان‌گیر و تحلیل ساختار آنها در زبان فارسی

صفحه 59-76
بشیر جم

6.

بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

صفحه 77-94
مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم

7.

باهم‌آیی عناصر پیش‌فعلی اسمی و همکرد «دادن» در فعل مرکب فارسی براساس نظریة واژگان زایشی

صفحه 95-116
زهرا روحی بایگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب