1.

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

صفحه 1-28
علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی

2.

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری

صفحه 29-46
فاطمه شاکری؛ محمدحسین طحاری؛ حسن دهقان؛ رضا کاوندی

3.

ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

صفحه 47-60
سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی

4.

تدوین و اولویت بندی طرح‌های راهبردی در مدل BSC به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی و ZOGP

صفحه 61-82
علی عطافر؛ محمداسماعیل انصاری؛ مهدی پور مصطفی؛ مهدی خلیلی بندپی

5.

طراحی اثرزدای کیفیت خدمات با تلفیق آزمایش‌های تاگوچی و روش سروکوال دریک آژانس مسافرتی

صفحه 83-106
آرش شاهین؛ نسیبه جنتیان

6.

کاربرد مدل (ISM)جهت سطح‌بندی شاخص‌های انتخاب تامین‌کنندگان چابک و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان با استفاده از روشTOPSIS-AHP فازی

صفحه 107-134
مهدی کرباسیان؛ محمد جوانمردی؛ اعظم خبوشانی؛ محمود زنجیرچی

7.

بکارگیری تخیمن پارامتر برای بهبود شاخص های ارتباطی در رگرسیون لجستیک باینری

صفحه 135-154
مهدی بشیری؛ رضا کامران راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب