1.

بررسی روند تغییرات دمای دیرینه در نهشته‌های کربناتۀ آپتین - آلبین در زون چین‌خورده - راندۀ زاگرس بر مبنای داده‌های ایزوتوپ اکسیژن

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 55-72
سید محمدعلی موسوی زاده

2.

بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

دوره 36، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16
سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

3.

تأثیر رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-82
سپیده داودی؛ وحید توکلی

4.

ساختار‌های زیستی در پوستۀ روزن‌بران کف‌زی بزرگ (اربیتولین) نمونه‌ای از رسوبات آپتین-آلبین در جنوب ‌غرب اقیانوس نئوتتیس، زاگرس، جنوب‌ غرب ایران

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 53-72
سید محمدعلی موسوی زاده؛ فاطمه موسوی زاده

5.

شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

دوره 32، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-86
ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژاد

6.

محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-86
مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب