1.

بیان ژن recA درموتانdinI- مقاوم به سیپروفلوکسازین اشریشیا کلی

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 65-72
ساره محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه

2.

بیان ژنrpoS در سویۀ جهش‌یافتۀ اشریشیا کلی با مقاومت زیاد به سیپروفلوکسازین

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 15-23
ملیکا آهنگر؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه

3.

بررسی مولکولی و تعیین ویژگی‌های عملکردی جلبک Chlorella با رویکرد بیان ژن هیدروژناز

دوره 8، شماره 29، مهر 1395، صفحه 21-36
سیده طیبه موسوی؛ وهب جعفریان؛ عباس بهاری

4.

تأثیر عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بر بیان برخی ژن‌های دخیل در مقاومت به عامل بیماری سپتوریوز برگی در دو رقم گندم چمران و یاواروس

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-34
اکرم عباسی منش؛ آرش فاضلی؛ سیامک بیگی

5.

تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 95-109
زهرا سادات شبیری؛ الهه عسگری؛ کیومرث امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب