1.

آسیب‌شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 137-150
مهدی فیروزیان

2.

آموزش شفاهی- محور عروض با به‌کارگیری موسیقی؛ راهکاری نو در تدریس وزن شعر

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-96
نجمه دری؛ مهدی پورمحمد؛ عبدالمجید زیارت زاده

3.

بازخوانی مؤلّفه موسیقایی وزن «شعر» و عوامل مؤثر بر آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-52
معصومه معدن کن؛ اسدالله واحد؛ حسن عبدالله زاده

4.

بررسی آماری اوزان غزل های بیدل دهلوی و مقایسه آن با وزن غزل فارسی و سبک هندی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1388، صفحه 107-126
مهدی کمالی؛ محمدکاظم کهدویی؛ سید محمود الهام بخش

5.

بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 149-160
محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری

6.

بررسی دیدگاه‌های فیلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافیه (با تکیه بر آثار ارسطو، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، بغدادی، خواجه نصیر و قرطاجنی)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 19-34
سید مهدی زرقانی

7.

بررسی گونه‌های وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 1-18
محمّد حسین کرمی؛ محمّد مرادی

8.

«بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی»

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 85-98
نجمه دری؛ سمیه رضایی

9.

تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی با رویکردی به تأثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-18
ناصرالدین شاه حسینی؛ محمد علی شریفیان

10.

ریخت شناسی معنایی وزن در شعر فارسی

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 131-154
پوران (صدیقه) علیپور

11.

شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-42
حجت قهرمانی؛ ترلان قلی یو؛ یعقوب نوروزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب