1.

اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 65-79
سعید وحدت؛ منیژه بیابانی اسرمی؛ بهروز آتشبار؛ فرزانه نوری

2.

اثر پیش‌تیمار بذر گیاه اسفرزه (Plantago ovata) با سالیسیلیک اسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌ها به تنش شوری

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-42
احسان حاتمی؛ علیرضا عینعلی؛ عبدالشکور رئیسی؛ حسین پیری

3.

اثر کلرید سدیم روی تعدیل تنش کادمیوم، سیستم آنتی‌اکسیدانی و جذب و تجمع کادمیوم در گیاه پنیرک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-76
الهام جعفر حدادیان؛ پرژک ذوفن؛ محمد شفیعی

4.

اثر نانوذره اکسیدمس بر سیستم رنگدانه ای جلبک Scenedesmus dimorphus

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 13-25
منصوره کاظمی؛ فاطمه شریعتی

5.

ارزیابی جوانه‌زنی، مقدار کلروفیل و رشد گیاه اقاقیا (Rubinia pseudoacacia L.) در پاسخ به آلودگی نفت‌خام

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 41-54
مهری عسکری مهرآبادی؛ میترا نوری؛ فریبا امینی؛ فاطمه بیگی

6.

بررسی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-118
زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع

7.

بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) بر رقم طلایه کلزا (Brassica napus)

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 1-10
نفیسه امیدپناه؛ زهرا اسرار؛ علی مرادشاهی

8.

پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) بر اثر غلظت‌های مختلف عنصر روی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 35-56
امید عزیزیان شرمه؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده

9.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای قند و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه کلزا تحت تنش سرب

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 39-52
منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ شیدا برومند جزی

10.

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22
منیره رنجبر؛ شیدا اسماعیلی؛ علی اصغر مشتاقی

11.

تأثیر محلول‌پاشی سدیم‌سلنات، تیتانیوم‌دی‌اکسید و تنظیم‌کنندۀ رشدآلی بر برخی صفت‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) در معرض تنش خشکی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-18
رقیه حمیدی؛ علیرضا سیروس مهر؛ احمد قنبری

12.

مقایسه عوامل رشد، ترکیب شیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، مقدار کلروفیل و کاروتن کل دو گونه جلبکی سندسموس آبلیکوس و هماتوکوکوس پلوویالیس

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 101-113
بهروز آتشبار؛ سعید وحدتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب