1.

اثر پیش‌تیمار بذر توسط سالیسیلیک‌‌اسید بر رشد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شاهی (Lepidium sativum)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 1-10
شهلا هاشمی؛ زهرا اسرار؛ شهرام پورسیدی

2.

اثر تنش شوری بر رشد، پرولین، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کارآیی فتوسیستم II در ارقام حساس و مقاوم برنج

دوره 4، شماره 13، آذر 1391، صفحه 85-96
ناهید حبیب‌الهی؛ مجید مهدیه؛ محمدرضا امیرجانی

3.

اثر تنش‌های سرمایی بر ایجاد پروتئین ضد یخ و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 97-102
ریحانه سریری؛ مجید گلوانی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ وهب جعفریان

4.

اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-38
مریم نعمتی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی؛ روح اله متفکرآزاد

5.

بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) بر رقم طلایه کلزا (Brassica napus)

دوره 3، شماره 7، خرداد 1390، صفحه 1-10
نفیسه امیدپناه؛ زهرا اسرار؛ علی مرادشاهی

6.

پاسخ‌های فیزیولوژیک سلول‌های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا

دوره 5، شماره 15، فروردین 1392، صفحه 59-68
الهام رجب‌بیگی؛ فائزه قناتی؛ پرویز عبدالمالکی

7.

تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 23-36
گلناز خزانی؛ جلیل خارا؛ زهره جبارزاده

8.

تأثیر تیمارهای پرایمینگ در بهبود جوانه‌زنی بذور ماشک (Vicia dasycarpa) در تنش خشکی و اثر شوک گرمایی در حفظ توانایی جوانه‌زنی بذرهای پرایم‌شده پس از پیری تسریع‌شده

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-54
امین نامداری؛ فرزاد شریف زاده

9.

تأثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-84
آرش فاضلی؛ بتول زارعی؛ زهرا طهماسبی

10.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای قند و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه کلزا تحت تنش سرب

دوره 3، شماره 9، آذر 1390، صفحه 39-52
منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ شیدا برومند جزی

11.

تأثیر سرب و نیکل بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22
منیره رنجبر؛ شیدا اسماعیلی؛ علی اصغر مشتاقی

12.

تأثیر یونیکونازول، قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم در شرایط شوری خاک

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 87-104
فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

13.

مقایسۀ پاسخ‌های فیزیولوژیک کتان (Linum usitatissimum L.) به تنش خشکی و شوری و محلول‌پاشی با اسید سالیسیلیک

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 39-62
محسن موحدی دهنوی؛ نسرین نیکنام؛ یعقوب بهزادی؛ رهام محتشمی؛ رضا باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب