1.

بررسی اثر تراکم درخروجی نامطلوب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: ارزیابی عملکرد دانشگاه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 99-112
محمد محلاتی راینی

2.

بررسی الگوی پراکنش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مقیاس جمعیتی و فضایی و اثرآن بر افزایش نرخ مشارکت در آموزش عالی

دوره 7، شماره 25، تیر 1394، صفحه 163-182
افشین درکی

3.

بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر میزان دین داری دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشته جامعه شناسی

دوره 20، شماره 3، مهر 1388، صفحه 75-96
سید سعید زاهد؛ احمد صادقی

4.

بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ­ اجتماعی گروه­ های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 175-194
معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده

5.

بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 99-114
پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی

6.

پیش‌بینی تأثیر رفتارهای اخلاقی و معنوی مدیران بر میزان استقرار رهبری تحولی در دانشگاه اصفهان

دوره 9، شماره 2، مهر 1393، صفحه 141-160
سید حمید رضا شاوران

7.

تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-82
علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

8.

دیدگاه متخصصان برنامه ‌درسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درباره چگونگی مشارکت دانشجویان این دوره در برنامه‌ریزی درسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-88
فریدون شریفیان؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ سید مصطفی شریف؛ نعمت‌اله موسی‌پور

9.

رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 95-112
اصغر سلطانی؛ حسین معین آبادی

10.

شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان

دوره 16، شماره 2، دی 1400، صفحه 15-32
مرضیه ابراهیمی؛ فرشته عالیشاه؛ فاطمه زمانی پور

11.

طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 177-194
عبدالمجید ارفعی مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب