1.

ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18
مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا

2.

ارزیابی وضعیت ایمنی در پارک‌های شهری نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد

دوره 5، شماره 18، مهر 1392، صفحه 123-138
سید مصطفی حسینی؛ محمد حسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین سرائی

3.

بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 105-124
ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور

4.

بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد

دوره 5، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-24
علیرضا افشانی؛ ندا جواهرچیان

5.

بررسی وضعیت اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان کاشانی شهر یزد و راهکارهای ارتقای آن

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 1-24
نجما اسمعیل پور؛ زهرا فخارزاده؛ الهام کارآموز

6.

تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 17-36
فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری

7.

تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 27-46
اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی

8.

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 71-88
نجما اسمعیل پور؛ مهدی شکیبامنش

9.

سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 31، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-142
مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری

10.

مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 73-96
سیدعلیرضا افشانی؛ اکرم جنتی فر

11.

مهاجرت و مسئلۀ ذره‌ای‌شدن، مطالعه‌ای کیفی در میان زنان مهاجر شهر یزد

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30
فاطمه جعفری نعیمی؛ ملیحه علی مندگاری؛ علی روحانی

12.

نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-122
زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب