1.

ارزیابی ژئوشیمیایی سازند پابده از دیدگاه منابع متعارف و نامتعارف هیدروکربنی در جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403
احسان حسینی؛ علی بیرامی؛ امیر امینی مصطفی آبادی

2.

ارزیابی ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده‏های حاصل از پیرولیز راک ایول VI

دوره 30، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 47-58
بیوک قربانی؛ رضا قوامی ریابی؛ محمدرضا کمالی؛ محمد صادقی

3.

ارزیابی ژئوشیمیایی و گسترش رخساره‌های آلی سازند پابده در سواحل شمال‌غربی خلیج فارس و جنوب فروافتادگی دزفول با استفاده از تجزیه ‌و تحلیل راک- اول

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 95-108
زینب اورک؛ معصومه کردی؛ احمد رضا کریمی

4.

اعتبارسنجی و مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ΔLogR در ارزیابی محتوای ماده آلی سنگ‌های منشاء: مطالعه موردی از سازند پابده میدان نفتی مارون

دوره 28، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-18
بهرام علیزاده؛ خالد معروفی؛ محمدحسین حیدری فرد

5.

بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1397، صفحه 57-82
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

6.

بررسی رخسارۀ آلی و ارزیابی خصوصیات پتروگرافی آلی سازند پابده در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب ‎‍غرب ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-14
سارا امیری؛ مجید علیپور

7.

بررسی نانوفسیل‌های آهکی در بخش بالایی سازند گورپی- بخش زیرین سازند پابده در برش آرکواز، جنوب خاور ایلام

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 23-36
سعیده سنماری

8.

بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام

دوره 33، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-94
سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگی

9.

تجزیه و تحلیل ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در برش نمونه، زاگرس

دوره 33، شماره 4، دی 1396، صفحه 69-104
سمیه سراوانی؛ محمدنبی گرگیج؛ مصطفی قماشی؛ علی احمدی

10.

چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

دوره 33، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18
نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی

11.

زیست چینه‌نگاری سازند پابده براساس روزن‌داران پلانکتون در برش تنگ چوگان، فارس داخلی، حوضۀ رسوبی زاگرس

دوره 39، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 55-76
زهرا خالوعسگری؛ مهناز امیرشاه کرمی؛ کوروش رشیدی شریف آباد

12.

زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 145-158
سید احمد بابازاده؛ سارا بهاران؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی

13.

زیست‌چینه‌نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

دوره 37، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-50
معصومه سبک رو؛ محمد وحیدی نیا؛ محمدحسین آدابی؛ نسرین هداوندخانی

14.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن‌داران شناور در ناحیة بندرعباس

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-26
جهانبخش دانشیان؛ محبوبه سادات طباطبایی؛ علیرضا طهماسبی

15.

شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-96
رضا بهبهانی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ زهره آتشمردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب