1.

اقدامات فتحعلی‌شاه قاجار برای کسب مشروعیت سیاسی براساس روش‌های جاری در دورۀ اسلامی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 107-126
جعفر آقازاده

2.

امیر تیمور و مسأله اُلوس جَغَتای؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیت نظامی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 65-80
ابوالحسن فیاض انوش

3.

بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-142
مدرس سعیدی

4.

بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه‌ها

دوره 2، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 81-92
سید محسن قائم مقامی

5.

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 53-70
آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم

6.

پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-18
علی اکبر جعفری

7.

تبیین رابطه قاچاق با کارایی حکومت‌ها و نقش آن در چرخه مقبولیت نظام سیاسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-28
حسین ربیعی؛ مهتاب نورمحمدی

8.

حکومت‌های محلّی ایران در قرن هشتم هجری و مسأله مشروعیت

دوره 2، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 1-24
فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ علی رسولی

9.

زمینههای اجتماعی و جریانشناسی مشروعیتیابی نادر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 33-52
عادل شعبانی مقدم؛ علی اکبر جعفری

10.

شکل‌گیری قدرت سیاسی و پیکربندی نظام مشروعیت مُرابِطون در اندلس

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-88
محمدحسن بهنام فر

11.

کارکرد نهاد موزه ایران باستان در اندیشه دولت ـ ملت دوره پهلوی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 99-117
رضا بیگدلو

12.

نظریه و روش در دوره‌بندی تاریخ ساسانی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 15-36
حسین بادامچی؛ اسماعیل مطلوب‌کاری

13.

واکاوی سه رویکرد کلامیفقهی تاریخنویسان عصر صفوی در مشروعیتبخشی به جنگهای شاه اسماعیل یکم برای تأسیس دولت صفویه

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 93-114
علی قاسمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب