1.

براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-186
محمود عباسی؛ یعقوب فولادی

2.

بررسی تطبیقی عنصر داستانی کشمکش و مکانیسم‌های دفاعی فروید در داستان فرود شاهنامه

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-16
فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ غلامحسین مددی

3.

بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 115-136
سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی

4.

بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 97-114
محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

5.

بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-110
موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی

6.

تاثیر پذیری فردوسی از کلینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12
مهدی دشتی

7.

تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 197-241
فریده وجدانی

8.

تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با‌تکیه‌بر عناصر گفتمان‌مدار شاهنامه و خسرو و شیرین

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 93-113
اسما حسینی مقدم؛ ابوالقاسم قوام

9.

تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-40
محمد علی اکبرزاده؛ علی اکبر باقری خلیلی

10.

تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-98
فریده وجدانی

11.

جایگاه، هدف و شیوۀ بیان داستان (مَثَل) در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-52
فریده وجدانی؛ مهدی کمالی

12.

چین در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 59-72
علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس

13.

ساخت تنزیهی ـ تشبیهی شناخت خداوند در دیباچة شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-106
حمیررضا اردستانی رستمی

14.

شیوه‌های تقلید صبای کاشانی در خداوندنامه از شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-58
محمدرضا نجاریان؛ حمیدرضا نفر

15.

فردوسی و شاهنامه در منظومه‌های پهلوانی، دینی و تاریخیِ پس از او(ذیلی بر سرچشمه‌های فردوسی شناسی)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 43-74
سجاد آیدنلو

16.

فرضیۀ «باور به تأثیر بیان سخن در به حقیقت پیوستن آن» در فرهنگ ایرانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-72
فریده وجدانی

17.

گلشن زرنگار و شهرهای پرنده؛ تحلیلی بر یک بیت از داستان رفتن کیکاووس به مازندران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 83-96
ابراهیم واشقانی فراهانی

18.

مردم کدام فردوسی و شاهنامه را می پسندیدند؟ (بررسی تلقیات عامیانه درباره فردوسی و شاهنامه)

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 59-78
سجاد آیدنلو

19.

نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138
مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی

20.

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بوتۀ نقد (نقد چند بیت از نامۀ باستان)»

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 165-182
ابراهیم واشقانی فراهانی

21.

نقد و تحلیل رؤیا در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 93-112
حسین منصوریان سرخگریه؛ بهجت تربتی نژاد

22.

نکته‌هایی دربارة ارتباط سرنویس‌ها با ساخت داستان در شاهنامه و پیشنهادهایی برای گزینش بسامان‌تر

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-126
نیلوفرسادات عبداللهی

23.

نگاهی به واژه‌های ترکی شاهنامۀ فردوسی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 11-36
سجاد آیدنلو

24.

همایون نامه زجاجی و شاهنامه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-38
سجاد آیدنلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب