1.

بی‌اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلایل آن در تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 3، دی 1390، صفحه 113-130
قاسم صحرائی؛ مریم میرزایی مقدم

2.

بررسی انتقادی واژه «خضرا» در تاریخ بیهقی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 23-38
نعیم مراونه؛ محمود رضایی دشت ارژنه

3.

بررسی تحلیلی تأثیر دستگاه تبلیغاتی سلطان محمود بر تاریخنگاری غزنویان

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-54
محسن مرسلپور

4.

بررسی تطبیقی حکایت‌های تاریخی « بوبکر حصیری» و «افشین و بودلف» از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 65-92
سعید حسام پور

5.

بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 19-47
یداله محمدی؛ سیّد احمد پارسا

6.

بررسی و مقایسۀ سبک‌شناسی اسم‌های اشخاص در جلدهای اول تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی با استفاده از بسامدهای آماری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-143
ناهید جعفری؛ وحید مهدی‌پور

7.

بیهقی و ماجرای کوری امیرمحمد غزنوی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 77-92
قاسم صحرائی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان

8.

تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 123-140
قدسیه رضوانیان؛ مریم فائز مرزبالی

9.

صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 83-96
سهیل فتّاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان

10.

کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-102
محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی

11.

کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-14
سیداحمد پارسا؛ شهلا محمودی

12.

یک نوع «شمار تردیدی» در تاریخ بیهقی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 185-192
مریم محمودی

13.

مقایسه شگردهای داستانی در روایت بیهقی و تنوخی از ماجرای افشین و بودلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 17-44
سعید حسام پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب