1.

آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-34
علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی؛ مهرنوش بیات

2.

بررسی تطبیقی آرای ابن‌عربی و عزالدین‌کاشانی در باب قُرب

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 103-120
مهرداد محمدی؛ حیدر حسن لو؛ حسین آریان

3.

بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-136
رقیه شفق کلوانق؛ رامین محرمی؛ شکراله پورالخاص؛ عسگر صلاحی

4.

بررسی شخصیت‌شناختی ابن‌عربی در رمان موت صغیر اثر محمدحسن علوان برپایة کهن‌الگوی آنیما

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-52
طاهره حیدری

5.

بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم دوزخ از دیدگاه دانته و ابن‌عربی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 45-76
محمد ابراهیم مالمیر؛ سودابه فرهادی

6.

پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد

دوره 10، شماره 21، خرداد 1398، صفحه 139-152
مرتضی حسینی شاهرودی؛ مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ علی رضا کهنسال

7.

تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 97-128
علی نوری؛ سید محسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ محمد رحمانی

8.

جستجوی معنای زندگی در اندیشۀ ابن‌سینا و ابن‌عربی دربارۀ مرگ و معاد

دوره 9، شماره 20، دی 1397، صفحه 1-14
آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ افلاطون صادقی؛ ناصر مومنی

9.

رابطه اعیان خارجی و اعیان ثابته بر اساس نظریه ابن عربی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 29-46
شجاع کیانپور؛ جلیل مشیدی

10.

نقد و بررسی دیدگاه‌های ابن‌عربی از منظر شیخ احمد سِرهندی

دوره 10، شماره 2، دی 1395، صفحه 19-42
میثم احمدی؛ مهدی شریفیان

11.

نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 99-110
ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر

12.

وحی قرآنی و تمثیل عرفانی

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 107-122
محمد باقر تورنگ؛ احسان جندقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب