1.

اثر تغذیه برگی سولفات‌ پتاسیم بر شاخص‌های مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش ‌شوری

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 83-106
راضیه مینازاده؛ روح الله کریمی؛ بهروز محمد پرست

2.

اثر تغذیۀ ابتدای فصل کلسیم و روی بر عملکرد، محتوای قند و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آنزیمی و غیر‌آنزیمی انگور

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22
روح الله کریمی

3.

اثر کاربرد برگی اکسید نیتریک بر تعدیل تنش شوری در انگور رقم بیدانه-سفید

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-64
منیر ابراهیمی؛ روح الله کریمی؛ معصومه عامریان

4.

اثر کاربرد ترکیبی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی میوه انگور

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-56
مهدی جلیلی؛ روح الله کریمی

5.

تأثیر اسید سالیسیلیک و اسید آبسیزیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مرتبط با سازگاری به سرما در زیتون تلخ (.Melia azedarach L

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-26
حمیرا برومندی؛ روح الله کریمی؛ محمدرضا زکایی خسروشاهی؛ علیرضا شایگان فر

6.

تاثیر کاربرد برگی کلسیم و تلقیح با قارچ اندوفیت Serendipita indica بر بهبود رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور بی‌دانه سفید تحت تنش خشکی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 111-138
امین ایسپره؛ مهدی قبولی؛ احمد ارشادی؛ روح الله کریمی؛ زهرا موحدی

7.

تأثیر کاربرد خاکی زئولیت طبیعی و کود دامی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی تاک انگور در شرایط تنش خشکی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-84
محمدرضا زکایی خسروشاهی؛ روح الله کریمی؛ امین ترنجیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب