1.

پیوند میان اندیشۀ پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعۀ موردی: نظام فکری دکارت

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 1-12
سیدمصطفی شهرآیینی؛ نسرین فیروز

2.

تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت

دوره 4، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 1-14
مططفی شهرآئینی؛ پرستو مصباحی جمشید

3.

مطالعۀ تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت

دوره 9، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 1-18
مصطفی شهرآیینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب