1.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

دوره 28، شماره 4، دی 1396، صفحه 31-52
اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

2.

بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 169-182
سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی

3.

بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 185-200
سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی

4.

بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-16
سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

5.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 185-206
اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ زهرا نیکخواه

6.

بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

دوره 23، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 21-40
سیروس احمدی

7.

بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 189-210
سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

8.

تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 123-136
سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی

9.

تحلیل جامعه‌شناختی رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و قتل در ایران در دوره های 1397-1374

دوره 33، شماره 3، مهر 1401، صفحه 83-100
سیروس احمدی

10.

تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

دوره 20، شماره 3، مهر 1388، صفحه 23-36
سیروس احمدی

11.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

دوره 29، شماره 3، مهر 1397، صفحه 181-202
سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

12.

مطالعۀ اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی

دوره 31، شماره 2، تیر 1399، صفحه 41-54
سیروس احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب