دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1397 (جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397)  XML

1

سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397


2

فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

صفحه 1-20
محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

3

احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

صفحه 21-38
رضا همتی

4

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

صفحه 39-58
بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی

5

بررسی جمعیت‌شناختی و فرهنگی - اجتماعی ترجیح جنسیتی در ایران

صفحه 59-78
یعقوب فروتن؛ ربابه اشکاران

6

تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

صفحه 79-98
مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

7

بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

صفحه 99-122
علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

8

از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

صفحه 123-146
سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

9

بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

صفحه 147-166
محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

10

مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل‌های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت

صفحه 167-182
کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

11

تحلیل جامعه‌شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه‌های50، 60 و 70 شهر اصفهان

صفحه 183-208
اسداله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.